Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling te creëren. Een samenstelling, die voor de cliënt aangenaam is en waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen. Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en niet begeleiding kunnen bieden binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en uitsluitingscriteria voorafgaand aan de begeleiding. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen in de ambulante setting waarbinnen wij zorg bieden.

Insluitingscriteria

De volgende cliënten komen in aanmerking voor zorg bij Amannij: cliënten met een actieve houding, die actief (willen) participeren in de samenleving. Wij werken bewust aan activering van de cliënt. Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit.

Algemene uitsluitingscriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben zijn cliënten waar sprake is van:

  • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
  • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden naast ons personeel door een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg)
  • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een (gesloten) opname vereist.

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.